RODO


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Drukarnia Gamma z siedzibą w Krakowie przy ul. Plac Lasoty 8  przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej. 
- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku odbioru osobistego. 
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Drukarnia Gamma z siedzibą w Krakowie przy ul. Plac Lasoty 8. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Drukarnia Gamma z siedzibą w Krakowie przy ul. Plac Lasoty 8 lub e-mail: biuro@drukgamma.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Drukarnia Gamma z siedzibą w Krakowie przy ul. Plac Lasoty 8 lub email: biuro@drukgamma.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług poligraficznych. Firma udostępnia dane innym podmiotom, w ramach zawartych umów i wzajemnych rozliczeń. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Drukarnia Gamma 
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Drukarnia Gamma kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa. 
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@drukgamma.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Drukarnia Gamma z siedzibą w Krakowie przy ul. Plac Lasoty 8.
Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Pozdrawiam, Administrator Danych Osobowych Drukarnia Gamma.