Regulamin


1. Postanowienia ogólne

a) Poniższy regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Drukarnią Gamma a Użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego drukgamma.pl

b) Usługi poligraficzne świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są przez Firmę Fonograficzną Gamma, Andrzej Piwowarczyk, Artur Kuzioła z siedzibą w Krakowie, Plac Lasoty 8, 30-539.

c) Właścicielem sklepu internetowego www.drukgamma.pl jest Firma Fonograficzna Gamma, Andrzej Piwowarczyk Artur Kuzioła, NIP: 6790125347 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

d) Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika Sklepu dotyczące usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem sklepu internetowego.

e) Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (drukowanie, introligatornia) według plików przesłanych przez Użytkownika oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem sklepu internetowego przez Użytkownika.
 

2. Definicje

Drukarnia – Drukarnia Gamma, administrator i właściciel Sklepu internetowego z siedzibą w Krakowie, Plac Lasoty 8

Sklep internetowy – sklep internetowy drukarni działający pod adresem: www.drukgamma.pl w którym można złożyć Zamówienie

Użytkownik – Klient który spełnił wymogi przewidziane w Regulaminie oraz założył Konto.

Zamówienie –zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie poza dniami, o ile w ten dzień nie przypada święto państwowe wskazane w art. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r.).

Konto – prowadzony przez Administratora panel użytkownika pod unikalną nazwą (login / email użytkownika), będący zbiorem jego zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika o jego zamówieniach i wszelkich działaniach w ramach Systemu.

 

3. Warunki korzystania ze sklepu internetowego.

a) Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

b) Ze sklepu mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, tj. posiadający konto założone w Sklepie internetowym.

c) Aby dokonać rejestracji w sklepie internetowym, należy wypełnić formularz rejestracyjny, tworząc konto Użytkownika.

d) Konto danego klienta w systemie www.drukgamma.pl może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem

e) Drukgamma.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

- dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez drukgamma.pl za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drukarni Gamma.

i) Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika, którego konto zostało usunięte przez czas wymagany zgodnie z przepisami rachunkowo - podatkowymi.

 

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

5. Zamówienia i ich realizacja.

a) Zamówień w sklepie internetowym może dokonać tylko i wyłącznie Użytkownik posiadający założone konto w Sklepie Internetowym.

b) Złożenie zamówienia następuje:

 • - poprzez wybór i kliknięcie ikony „zamów” przy produktach oferowanych w sklepie internetowym

 • - poprzez uruchomienie aktywnego linku „zamów” w otrzymanej kalkulacji lub panelu Użytkownika.

c) Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Drukarnię, jeśli spełnione są poniższe warunki:

 • - zamówienie zawiera niezbędne dane do jego realizacji

 • - pliki wgrane (przesłane) przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia spełniają wymogi techniczne określone na stronie www.drukgamma.pl

 • - zweryfikowano płatności zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

 

6. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

a) Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.

b) W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.drukgamma.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.

c) Wybór zamawianych przez Klienta produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

d) Po kliknięciu przycisku „przejdź do zamówienia” z poziomu koszyka Klient zostanie przeniesiony na kolejną stronę Portalu, gdzie może wybrać sposób płatności oraz dostawy a także podać adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.

e) Po kliknięciu przycisku „ZAMÓW” na podany w trakcie zakładania konta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, będąca Umową sprzedaży i zawierająca podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

- przedmiot Zamówienia oraz jego numer,

- jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

- wybraną metodę płatności i sposób dostawy,

- adres pod jaki drukgamma.pl dostarczy przesyłkę i w jakim czasie

- ewentualne uwagi.

 

6.1 Warunki realizacji zamowienia

a) Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie drukgamma.pl będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów Drukarni Gamma. Terminy realizacji zleceń niestandardowych -niezawartych w cenniku systemu drukgamma.pl będą ustalane indywidualnie z klientem

b) Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamowień nietypowych Drukarnia Gamma zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji

c) drukgamma.pl zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji takich usług po dokonaniu ustalenia.

d) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone do godziny 16:00, spełniające warunki określone wyżej warunki, przekazywane są do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 są przekazywane do realizacji następnego dnia.

e) Zamówienia nieopłacone, niespełniające określonych niniejszym regulaminem wymogów oraz pozbawione plików do druku, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.

f) Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.

g) Wykonane w oparciu o Zamówienie produkty, które miały być dostarczone do Użytkownika „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Użytkownika , nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Użytkownika w siedzibie Drukarni (Plac Lasoty 8, Kraków) przez okres 30 dni, co nie zmienia faktu, że Drukarnia może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Użytkownika.

h) W przypadku braku odbioru Towaru z siedziby Drukarni Gamma w terminie 60 dni od dnia, w którym Towar powinien być podjęty przez Użytkownika, firma może według swojego wyboru (i zachowując prawo do wynagrodzenia za Usługę) wyzbyć się Towaru, oddać go na przechowanie osobie trzeciej lub przechowywać go za wynagrodzeniem w kwocie 10 PLN za dzień.

6.2 Prawo do odstąpienia od umowy 


Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Firma Fonograficzna Gamma, pl. Lasoty 8, 30-539 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drukgamma.pl  
 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
6.2.1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 
6.2.2. Informacja dot. zwrotu świadczeń: 
a. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy) 
b. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres: Firma Fonograficzna Gamma, pl. Lasoty 8, 30-539 Kraków 
c. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. 
d. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. 

6.2.3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 
a. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, 
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
f. dostarczania prasy, 
g. usług w zakresie gier hazardowych. 

h. w którym przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

i. w którym przedmiotem umowy jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

7. Płatności.

a) Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.

b) Klienci nowi, niezweryfikowani lub bez przyznanego kredytu kupieckiego mogą zrealizować płatność na dwa sposoby:

 • - W kwotach do 1000 PLN brutto – na zasadach przedpłaty całej wartości zamówienia poprzez płatności online realizowane dzięki serwisowi www.przelewy24.pl System ten udostępnia możliwość wykonania przelewu za pośrednictwem niemal 30 banków dostępnych w większości działających 24 godziny przez 7 dni w tygodniu oraz kart kredytowych. Należność zostaje zaksięgowana niemal automatycznie a zlecenie otrzymuje status „zapłacone”.

c) Jeśli bank klienta nie występuje na liście w serwisieprzelewy24.pl, należy wybrać ikonę „Przelew bankowy”.

 • - Poprzez przelew na konto Drukarni Gamma na podstawie wystawionej i otrzymanej mailowo faktury proforma. Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty (przeważnie w ciągu 48 godzin od momentu wykonania przelewu. Czas ten może być przyspieszony poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy.

 • - W kwotach powyżej 1000 PLN brutto poprzez wspomniane powyżej płatności online albo na zasadach przedpłaty na podstawie faktury proforma – zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia na konto bankowe Drukarni podane poniżej + płatność przelewem pozostałej kwoty przed odbiorem lub „za pobraniem” kurierowi. Przedpłata odbywa się na podstawie wystawionej faktury proforma. Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty zaliczki (przeważnie w ciągu 48 godzin od momentu wykonania przelewu. Czas ten może być przyspieszony poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy:

 

Konto Bankowe Drukarni:

(tu wstawić numer konta)

 

d) Stali Klienci, tj, tacy, którzy posiadają pozytywną historię współpracy (co najmniej 2 płatności uregulowane w terminie i zarazem żadnych zaległości płatniczych) oraz zostali zweryfikowani w nowym systemie i potwierdzono przyznany im kredyt kupiecki oraz odroczony termin płatności - realizują zamówienia na ustalonych indywidualnie zasadach płatności.

e) Faktury:

 • - Jeżeli imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są takie same jak dane do faktury to faktura wysyłana jest automatycznie z paczką na adres dostawy.

 • - Jeżeli imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są różne w stosunku do danych do faktury to faktura zostanie wysłana pocztą na adres rejestracyjny (wpisany w polu danych do faktury).

 • - Faktury są wystawiane w momencie pakowania towaru.

f) Istnieje możliwość odbioru Prac w siedzibie Drukarni, pod warunkiem wskazania takiego sposobu odbioru przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

 

8. Reklamacje.

a) Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:

 • niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub,

 • uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

b) Użytkownik akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Użytkownika. Drukarnia nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku.

c) Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów) komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.).

d) W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Użytkownik powinien odesłać produkty do Drukarni na adres: Drukarnia Gamma, Plac Lasoty 8, 30-539 Kraków z dopiskiem „reklamacja w ramach sklepu internetowego”.

e) Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał rachunku (faktury lub paragonu), a jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktów w trakcie transportu – także oryginał protokołu podpisanego przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

f) Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej.

g) Termin składania reklamacji wynosi 7 dni od momentu otrzymania produktów przez Klienta. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

h) Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Takie, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

i) Reklamacje nie spełniające podanej procedury będą rozpatrywane negatywnie.

j) Drukarnia rozpatruje złożone reklamacje w terminie 14 dni.

k) W przypadku reklamacji dotyczących opóźnienia w dostawie z winy firmy kurierskiej, należy odnotować fakt opóźnienia na liście przewozowym w momencie odbioru przesyłki od kuriera, wpisując czytelnie datę, godzinę i przyczynę opóźnienia. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki opóźnionej, jest ona zwracana do Drukarni, a koszt tej operacji ponosi Użytkownik chyba, że firma kurierska odstąpi od pobrania kosztów od Drukarni.

l) Reklamacje dotyczące wykonania usługi kurierskiej rozpatrywane są w oparciu o regulamin świadczenia usług danej firmy kurierskiej.

m) Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

n). Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.


 

9. Materiały do druku (pliki).

a) Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści materiałów przesłanych przez Użytkownika do druku.

Drukarnia Gamma nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmowić drukowania takich materiałow

b) Drukarnia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach.

c) Pliki przesyłane do druku winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez Drukarnię. Warunki techniczne przygotowania plików dostępne są na stronie www.drukgamma.pl

d) Błędy merytoryczne lub wynikające w niewłaściwego przygotowania plików do druku w żadnym razie nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

e) Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Użytkowników. Po 30 dniach są one usuwane z serwerów FTP.

 

10. Zakres odpowiedzialności Drukarni Gamma.

a) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

 • - działania lub zaniechania serwisu www.przelewy24.pl, za pośrednictwem którego użytkownik zdecydował się dokonać płatności,

 • - treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Użytkownika do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów dostępnych na stronie: www.drukgamma.pl, Opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Użytkownika (w szczególności z powodu braku przesłania właściwych, tj, spełniających wymogi plików do druku),

 • - Ilość dostarczonych produktów, gdy odbiega ona, w przypadku zamówienia hurtowej ilości produktów (tj. ponad 100 sztuk)o wartość do 5%,

 • - Format docelowy zamówionego produktu o ile nie odbiega on od założonego o wartość maksymalnie 2 mm,

 • - Kolorystykę zamówionego produktu (różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Użytkownika), jeśli Użytkownik nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem.

 

b) Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

c) Opoźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta

d) Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

 

9. Postanowienia końcowe.

a) Składając zamówienie w Drukarni poprzez Sklep Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych doraźnie dla celów realizacji umowy.

b) Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Drukarnię, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.

c) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

d) Drukarnia zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.